3,938,000 
938,000 
2,958,000 
2,318,000 

Miền Trung và Tây Nguyên

ĐÀ LẠT – XỨ SỞ NGÀN HOA (3N3Đ)

2,388,000 
6,690,000 

Du lịch ngoài nước

MALAYSIA – KUALA LUMPUR (4N3Đ)

6,299,000